PDM Управління інженерними даними 3

Програмний продукт «PDM Управління інженернімі данімі» призначений для автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва підприємств, організацій та їх підрозділів, діяльність яких пов’язана з НДДКР, а також модернізацією, доопрацюванням або ремонтом виробів. Рішення відноситься до класу PDM-систем (англ. Product Data Management — система управління даними про виріб).

Спільне використання «Управління інженернімі данімі 3» з ERP-рішеннями і CAD-системами дозволяє, застосовуючи такі технології цифрового виробництва, як цифрове проектування виробів і технологічних процесів, а також створення цифрових двійників продукту, керувати даними про виріб протягом усього його життєвого циклу: від створення, до модернізації та виведення з експлуатації; інтеграція продукту з ERP, або з УПП дозволяє управляти виробництвом на підставі оперативної і достовірної нормативно-довідкової інформації про виріб.

Продукт «PDM Управління інженернімі данімі» (PDM 3) дозволяє управляти електронною структурою вироби, файловим архівом конструкторської та технологічної документації, вести облік оригіналів і копій паперового архіву, розраховувати трудові та матеріальні норми, оперувати електронними повідомленнями про зміну, дозволяє вести підготовку інженерних даних для подальшої передачі в інформаційні системи, що містять конфігурації «BAS ERP» або «Управління виробничим підпріємством для України» (далі УПП).

«PDM Управління інженернімі данімі» забезпечує:

 • управління складом проектованих виробів;
 • управління електронним архівом документів по конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, включаючи операції запозичення складу;
 • різноманітне проектування виробів;
 • зберігання варіантів, що не увійшли в основний проект вироби;
 • пошук вузлів і деталей за різними проектами;
 • пошук документів з певними компонентами;
 • напівавтоматичну нумерацію (позначення) вузлів, деталей та документів;
 • можливість переглядати документи, креслення і тривимірні моделі різних графічних форматів;
 • контроль унікальності позначень виробів (документів);
 • можливість перевірки комплектності випущеної документації;
 • контроль номенклатури застосовуваних матеріалів і сортаменту;
 • облік надходження робочої документації в архів;
 • формування на будь-якій стадії проекту різних звітів за результатами проектування;
 • ведення технологічних маршрутів;
 • можливість завдання різних матеріальних і трудових норм в залежності від технологічних маршрутів на виріб;
 • облік основного і допоміжного матеріалів і оснащення;
 • облік напівфабрикатів в точках технологічних маршрутів;
 • обробку складальних одиниць, що не підлягають врахуванню при плануванні (т.зв. «фантомів»)
 • запуск додатків для редагування документів прямо з системи;
 • підготовку інженерних даних для подальшої передачі в інформаційні системи, що містять конфігурації «BAS ERP» або УПП.

Функціональні можливості

Управління структурою вироби

Редактор структури вироби надає наступні можливості:

 • зміна складу компонентів вироби;
 • побудова електронної структури вироби без вихідних даних моделі;
 • створення і додавання в електронну структуру вироби елементів, відсутніх в CAD-моделі, таких як комплекти, інші вироби, документи, варіанти допустимих замін і т.д.

Редактор структури вироби має багатовіконний інтерфейс, що дає можливість змінювати кожен виріб у власному вікні. Для опису складу виробу можна додати власні параметри, пов’язані з певного елементу, при цьому параметр автоматично додається до виробу.

Редактор структури виробу дозволяє додавати елементи оформлення до складу виробу, приводячи його до виду одиничної або груповий специфікації. Елементи оформлення при цьому можуть бути довільні, і їх кількість також необмежено. У редакторі електронна структура вироби приймає остаточний, оформлений вид. Редактор є потужним засобом створення і зміни електронної структури виробу.

Редактор дозволяє розміщувати в структурі вироби об’єкти моделей і креслень у вигляді документів, а також додавати вторинне подання даних цих документів, що є растровим зображенням.

редактор виконань

Редактор виконань дозволяє швидко редагувати кілька виконань в одному робочому вікні, що зменшує ймовірність виникнення помилки. Створення виконань виробів — важлива частина створення електронної структури виробу (ЕСИ).

Вікно редактора виконань складається з двох основних частин. У верхній частині вікна редактора виконань знаходиться список елементів, що входять в усі виконання, і відображається кількість входжень. У нижній частині відображаються атрибути зв’язку входження відповідного (активного) елемента в виконання.

Електронний і паперовий архів документації

Документи є необхідною частиною конструкторсько-технологічної підготовки, тому що визначають готовність процесу до наступного етапу в ланцюзі життєвого циклу. Електронний архів документації в системі «PDM 3» є невід’ємною частиною роботи користувачів з вмістом і з атрибутивної частиною документів, електронним документообігом, версіонірованія документів, а також різного роду бізнес-процесами життєвого циклу документації.

Основний сутністю в електронному архіві в системі «PDM 3» є документ, який несе атрибутивную інформацію. До документа прикріплюються файли, які можуть бути організовані за ієрархічним принципом папка-файл. Електронне сховище дозволяє зберігати і ідентифікувати вміст файлів по цифровим ідентифікаційним кодам, тобто по вмісту.

Документи можуть бути організовані по папках, незалежні від ЕСИ. Але більш кращий варіант — це зберігання документів в електронній структурі вироби. Документи можуть бути пов’язані не тільки з файлами зі сховища, але і з папками. Кожен документ має свою картку — набір параметрів, що характеризують даний документ. Крім картки документ має стан і стадію, що визначає його фазу в життєвому циклі.

Управління документами, а також будь-якими елементами PDM здійснюється через провідник, в якому можна створити ієрархію документів, видалити або додати документ, папку. За допомогою провідника документи можна запозичувати в структуру вироби.

Управління довідковими даними

Вид довідників максимально наближений до каталогів постачальників. Кожна сутність в довіднику представляється саме так, як це зручніше для користувача. Навігація здійснюється по сторінках за допомогою командного панелі, а самі елементи, що зберігаються в довіднику, мають кілька контекстів зображення: контекст для перегляду, і контекст для редагування.

Інтерфейс довідника працює в двох режимах:

 • динамічному — для редагування;
 • статичному — для пошуку і навігації.

Відображення може бути побудовано на базі Web-сторінки постачальника саме так, як зручно для конкретних довідкових даних. Класифікатори мають дерево ієрархії папок і ресурсів — елементів, що групують довідкові дані. Дерево організовано таким чином, що присвоєння кожної його гілки певного коду дозволяє на кінцевому етапі сформувати код у елемента, що включає всю ієрархію груп.

Погодження та затвердження, зміна станів

Організації ефективного документообігу сприяють, крім структурованого архіву, ще й бізнес-процеси управління, в число яких входять процеси узгодження-твердження, а також бізнес-процес зміни станів.

Елементи і документи системи «PDM 3» мають спеціалізовані параметри — «Стан» і «Стадія». Параметр «Стан» відповідає за готовність документації на вироби до наступного по ланцюжку процесу, а параметр «Стадія» — за вказівку фази ЖЦ виробу, на якій знаходиться виріб або його ревізії. Параметр «Стан» більш застосовний до документів, в той час як «Стадія» — до елементів вироби. Однак для нерозривному зв’язку між виробом і документами обидва цих параметра існують і для документів, і для елементів вироби. Вираз «Статус Документа» тут ідентично висловом «Стан Документа». При готовності документів або ЕСИ ініціюється бізнес-процес зміни стану.

Бізнес-процес зміни стану — це складний механізм, вповні, крім безпосередньо зміни стану, ще й механізми узгодження, розсилки повідомлень, відповідей на повідомлення, зміни групових політик безпеки, автоперевод станів ревізій елементів і багато іншого. Його роботу можна описати наступним чином: після чергової стадії ЕСИ і документація поміщаються в спеціалізований документ, який показує поточний стан елементів і наступний стан по ланцюжку ЖЦ.

Далі вказується список осіб, що беруть участь в бізнес-процесі, а також ступінь їх участі. Ці особи будуть брати участь в погодженні та затвердженні елементів і документів. Після цього вказується групова політика безпеки, яка буде застосована до елементів в ланцюжку: вихідне — новий стан. Групова політика регламентує доступ до елементу після перекладу стану. Вона описується спеціальним елементом, який містить права доступу для різних користувачів і груп. Застосування групової політики при перекладі станів дозволяє заборонити зміни, перегляд або інші дії авторам і делегувати права согласующим або стверджують особам. Після запуску бізнес-процес починає роботу автоматично, розсилаючи доручення особам і відстежуючи виконання цих доручень.

Кожному користувачеві, в залежності від ступеня участі, приходить повідомну або діяльну доручення, реакція на яке дозволить бізнес-процесу рухатися далі по ланцюжку подій. Як тільки всі доручення бізнес-процесу виконані, бізнес-процес змінює стану елементів, застосовує групову політику і завершується, залишаючись збереженим для подальшого аналізу.

Архів паперових документів

Для використання «PDM 3» службою технічного архіву підприємства в системі передбачено робоче місце працівника архіву. Система зберігає картотеку паперового документа для швидкого пошуку і управління.

В основі управління паперовим архівом лежить поняття інвентарної книги, в якій знаходяться картки обліку документів, що підлягають тиражуванню, обліку змін і т.д. Інвентарні книги являють собою ієрархічний довідник, в якому зберігаються картки обліку документів. За допомогою папок всередині цього довідника є можливість віднести певні картки обліку до різних інвентарних книгах.

Використання «PDM 3» службою архіву забезпечує:

 • автоматичне заповнення картки обліку даними з «PDM 3»;
 • зберігання файлів паперового оригіналу;
 • облік змін і видач документації абонентам;
 • складання заявок на тиражування документів;
 • отримання звіту «Видані копії»;
 • автоматичне формування заявки на тиражування документів за зареєстрованим повідомленню про зміни;
 • відстеження стану документа: архів, анульований, замінений.

Кожна картка обліку містить список документів і їх ревізій, що підлягають обліку. Однією картці може відповідати один документ і кілька його ревізій, представлених в списку документів. Документ і його ревізії можуть бути надруковані на різних твердих копіях, і тому для правильного обліку інвентарних номерів в цьому випадку використовується поле «Зміна», яке надає унікальність ревізії в рамках загального інвентарного номера.

З створеної картки обліку можливий перегляд списку проведених електронних документів повідомлень про зміну, які зачіпали даний документ. При відкритті повідомлення про зміну є можливість переглянути зміст зміни і дії.

Для поточної роботи підрозділу, видало оригінали документів або ведучому спостереження за виготовленням вироби у виробництві, виділяють екземпляр копій відповідних документів. Тиражування документів в системі PDM починається зі створення спеціалізованого документа — заявки на тиражування. Заявка на тиражування повинна бути створена при необхідності обліку виданих копій і є підставою для оформлення видачі. Без оформлення заявки на тиражування не може бути оформлена видача.

Заявка на тиражування являє собою електронний документ, в якому необхідно вказати підлягають тиражуванню документи. У списку документів, в заявці на тиражування, необхідно вказати абонентів і кількість необхідних копій.

Видача копій оформляється електронним документом видачі копій. Цей документ оформляється на підставі заявки на тиражування і завжди містить різницю між документами, зазначеними в заявці на тиражування, і документами, зазначеними у видачі.

Таким чином, на основі однієї заявки на тиражування може бути оформлено кілька документів видачі до тих пір, поки кількість виданих не дорівнюватиме кількості запитаних по заявці на тиражування. У заявці на тиражування присутній спеціалізований звіт, який дозволяє побачити, скільки копій документів видано, а скільки ще залишилося видати.

Управління технологією виготовлення

Технологічна підготовка виробництва в «PDM 3» базується на понятті електронної технології вироби — інформаційного опису процесу виробництва, що включає в себе опис всіх процесів і засобів, необхідних для виготовлення виробу.

Електронна технологія в «PDM 3» оперує безліччю сутностей технологічної підготовки виробництва, і робота з нею організована на спеціалізованому робочому місці управління технологією виготовлення. Робоче місце дозволяє відкривати, створювати, змінювати технологічні процеси, операції, переходи, маршрути, комплектування та багато іншого. Складається з панелі завдань, що містить дії, які можна провести з виділеної сутністю. Природно, панель завдань змінюється при проходженні по об’єктах технології. Дерево технології є розгорнутий опис процесу зі списком операцій, переходів, засобів оснащення, комплектування, виробів типового і групового технологічних процесів, вихідних виробів, основних матеріалів і т.д. Робоча область організована для зміни технології, містить вбудовані редактори для всіх сутностей,в тому числі і редактор переходів.

Електронна технологія має можливість вставки ескізів, креслень, малюнків, програм з ЧПУ в робочу область. Можливо уявлення загального дерева технології на всі виріб цілком, а також можливість редагування в цьому режимі.

Редактор переходів володіє функціоналом для вставки таблиць, спецсимволов, креслень і т.д. Редактор переходів дозволяє копіювати в себе форматований текст з будь-якого текстового редактора зі збереженням усіх атрибутів тексту.

Користувач має можливість підготувати технологічний процес таким чином, щоб він був читаємо і зручний. Крім того, користувач може роздрукувати електронну технологію в редакторі «PDM 3» без використання стандартних звітів і карт. Отриманий при друку техпроцес повністю відповідає технології WYSIWYG, що означає, отримую те, що бачу. Тобто, застосувавши форматування, таблиці, колір, користувач отримує те ж саме на папері разом з операціями у вигляді зручного для сприйняття робітниками процесу. Якщо ж для користувача важлива відповідність документації ЕСТД, він може на базі електронної технології отримати звіти.

расцеховочного маршрут

Расцеховочного маршрут є найважливішим засобом для укрупненого аналізу виробничого процесу. Він дозволяє визначити послідовність цехів або ділянок, яку буде проходити виріб в процесі виготовлення, без конкретизації операцій. Маючи в наявності інформацію по вихідним компонентам і споживаються матеріалами в кожному пункті маршруту, ми фактично маємо всією інформацією для об’ємно-календарного планування.

В управлінні електронною технологією «PDM 3» важлива роль відведена саме маршрутами. Спеціалізований інтерфейс для створення і зміни маршрутів, підключення до пунктів маршруту зведених даних по матеріалам, напівфабрикатах, вихідним виготовляється виробам, а, крім того, вказівка ​​укрупненого часу виготовлення в кожному пункті, де цех або ділянка є «чорним ящиком», а в іншому пункті навпаки, розписавши послідовність операцій, ми отримуємо керовану деталізацію технології для скорочення часу підготовки виробництва. Безумовно, маршрут можна використовувати і стандартним шляхом, як засіб вказівки цехових технологічних процесів в його пунктах. Маршрут пов’язаний з точками маршруту «ERP», що дозволяє без проблем почати укрупнення планування, як тільки буде підготовлена ​​ЕСИ.

У «PDM 3» на базі маршруту можна створити аналітичну карту процесу, яка застосовується для оцінки вузьких місць при виготовленні вироби. Тобто до маршруту, крім стандартних пунктів обробки, додаються ще пункти, які описують переміщення вироби, складування і контролю. При наявності систем імітаційного моделювання типу GPSS на базі аналітичних карт процесу можна промоделювати вузькі місця виготовлення виробу, визначити, де утворюються черги обробки, а де простої.

ревізії

Для опису життєвого циклу вироби в «PDM 3» використовується механізм ревізій (версій) елементів і документів. Зміна у виробі або документі супроводжується створенням нової версії останнього, в якому відображаються проведені зміни. У будь-який момент часу можна побачити кількість, стан версій, послідовність їх створення, їх стану. Можна здійснити відкат змін до певної версії.

Типові і групові технологічні процеси

При підготовці типових і групових технологічних процесів ревізії створюються для конкретизації змін елементів технологічного процесу, що відповідають певній деталі або групі деталей. Для типових і групових технологічних процесів, зміни в яких набагато складніше, ніж в одиничних, за рахунок наявності загальної та конкретізуемой частин, застосовуються спеціальні засоби, розроблені в «PDM 3», в числі яких — аналіз виробів на виявлення загальних частин, аналіз технології на збіг шаблонами або іншими технологіями.

таблиці параметрів

У «PDM 3» можливе створення технології по таблиці параметрів. У разі, якщо на підприємстві параметри технології мають безліч залежностей від параметрів виробів, але при цьому ця залежність не функціональна, можна застосувати таблиці параметрів, які дозволять встановити табличний відповідність між параметрами вироби і параметрами технології, між параметрами технології і типорозмірами вироби і, нарешті, між параметрами однієї технології і різними виробами. Параметрична технологія застосовується в типорозмірний виробах з постійністю конструкції: суднобудування, виробництво труб, кабелів, будівельної арматури і т.д.

функціональні залежності

Якщо є чітка функціональна залежність між параметрами вироби і параметрами технології, можна застосувати обчислювані значення параметрів або так звані параметри-функції. Параметри функції є обчислюється величиною, в якості аргументів якої можуть бути співставлені будь-які інші параметри, в тому числі і інші параметри-функції. Тіло параметра-функції описується в спеціалізованому редакторі формул, який, в свою чергу, має функціонал мови платформи. Зміна параметрів аргументів викликає перерахунок значення параметра-функції і відповідний йому при необхідності каскадний перерахунок. Такий механізм дозволяє здійснити функції розрахунку витрати матеріалів, покриттів прямо в тексті технології та реагувати на зміни відповідних величин у виробі.

нормування

Система управління інженерними даними «PDM 3» містить вбудовану середовище для здійснення інженерних розрахунків, розрахунків норм витрати матеріалів і трудових норм. Нормування в системі «PDM 3» базується на наборі певних нормувальних таблиць (карт), формул і наборах параметрів розрахунку, взаємозалежних між собою. Нормувальні таблиці є універсальним механізмом для формування нормувальних довідкових даних, аналогічних таблиць, що зберігаються на підприємствах в паперовому вигляді. Зручний механізм вибору параметрів з нормувальних таблиць дозволяє значно спростити пошук певних коефіцієнтів у порівнянні з ручним розрахунком. Подальше використання обраних коефіцієнтів у формулах розрахунку і обчислення за цими формулами повністю закривають розрахункові нормувальні завдання на підприємстві.Механізм незалежного поновлення і зберігання нормувальних таблиць дозволяє створювати власні карти нормування, які збережуться при оновленнях системи і придбання додаткових карт. Система дозволяє здійснювати коригування будь-яких формул розрахунку і значень коефіцієнтів.

При розрахунках в середовищі нормування «PDM 3» використовується механізм зберігання історії, який дозволяє отримати вихідні дані за певним, розрахованому параметру і здійснити, при необхідності, перевірки перерахунок або аналіз отриманого колись значення.

Комплект карт за укрупненими трудовим нормативам часу для «PDM Управління інженернімі данімі 3» є необов’язковим доповненням до PDM 3 і використовується при розрахунках нормативів трудовитрат.

Спільне використання з «BAS ERP» і УПП

Користувачі редакції 3.1 продукту «PDM Управління інженернімі данімі 3» можуть за допомогою вхідних в поставку інструментів передавати підготовлені в системі інженерні дані в інформаційні системи, що містять конфігурації «BAS ERP» і УПП.

Конфігурації на підставі планів обміну обмінюються даними про склад виробу, при цьому принцип роботи конструкторів, технологів, нормировщиков і співробітників архіву в рамках системи не змінюється.

«PDM 3» дозволяє на підставі конструкторського і технологічного складів вироби в спеціальному інтерфейсі автоматично формувати комплект конструкторсько-технологічної документації на виріб і його комплектуючі в форматі, використовуваному обліковою системою.

Для системи УПП формуються елементи довідників «Специфікації» і «Технологічні карти виробництва».

Для системи «BAS ERP» формуються елементи довідників «Ресурсні специфікації» і «Маршрутні карти».

придбання

Для придбання програми необхідно звернутися до партнерів, які беруть участь в проекті  Центри компетенції по ERP-рішень . 

Спільне використання з «BAS ERP» АБО «УПП»

Користувачі редакції 3.1 продукту «PDM Управління інженернімі данімі 3» можуть за допомогою вхідних в поставку інструментів передавати підготовлені в системі інженерні дані в інформаційні системи, що містять BAS ERP, або УПП. Інструкція по інтеграції включена в поставку товару.

порядок ліцензування

Відповідно до ліцензійної угоди, даний продукт може використовуватися на одному робочому місці в один момент часу. Для розширення кількості робочих місць користувачам «PDM Управління інженернімі данімі» необхідно придбати потрібну кількість додаткових ліцензій на конфігурацію «PDM Управління інженернімі данімі» і окремо на платформу «1С: Підприємство». Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер.

Сервісне обслуговування

Для продукту «PDM Управління інженернімі данімі», як і для інших продуктів «1С: Підприємство» версії ПРОФ передбачено сервісне обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активованим сервісом ІТС Галузевий 1-й категорії.

Детальніше про склад і умови підписок можна прочитати на сторінках ІТС та ІТС Галузевий .

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою:
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «PDM Управління інженернімі данімі 3»: електронна пошта hl-plm@kt-segment.ru .
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи, а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів  https://portal.1c.eu/ ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу http://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.