Селекція в тваринництві. Свинарство для України

Програмний продукт призначений для автоматизації ведення оперативного обліку в господарствах, які займаються племінним і товарним свинарством. Рішення дозволяє організувати кількісно-ваговий облік тварин, облік репродуктивного циклу тварин, племінний облік, ветеринарний облік та облік кормів.

«Селекція в тваринництві. Свинарство для України »дозволяє автоматизувати основні процеси і функції підприємства галузі:

 • Облік поголів’я по головах і масі;
 • Облік тварин по технологічних групах (партіям);
 • Облік показників з репродуктивного циклу (запліднення — опорос — відбирання);
 • Облік кормів і ветеринарних препаратів;
 • Облік племінних показників;
 • Розрахунок таких галузевих показників, як приріст, кількість кормо-днів, збереження тварин, відсоток заплідненості і відсоток виходу на опорос і т.д .;
 • Формування звітності з бонітування;
 • Формування спеціалізованої звітності.

Використання рішення дозволяє підприємствам галузі свинарства

керівникам:

 • розташовувати оперативною інформацією по поголів’ю стада і основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень.
 • формувати звітність про виробничу діяльність в цілому або по відокремленому підрозділу.

Зоотехнікам, селекціонерам:

 • в режимі реального часу оцінювати стан поголів’я;
 • ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок і оперативно вносити необхідні корективи;
 • проводити і отримувати відомості по племінній роботі з тваринами в господарстві;
 • відслідковувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування — до реалізації тваринного або його вибуття на м’ясокомбінат;
 • відслідковувати життєвий цикл кожного індивідуального тваринного: від надходження тварини в виробництво, від маточного стада або від постачальника — до реалізації тваринного або його вибуття з стада;
 • отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: запліднення, огляд (узи), опорос, відбирання;
 • відображати всі операції по руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
 • відслідковувати рух тварин в розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування і падежу;
 • аналізувати роботу окремих співробітників і господарства в цілому;
 • сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
 • аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.

Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:

 • відображати списання препаратів і кормів по статево-віковими групами та за індивідуальними тваринам, аналізувати дані руху кормів та ветеринарних препаратів.
 • формувати звітність по поїдання кормів, що дозволить формувати плани по закупкам корми.
 • планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз безпосередньо при проведенні заходу.
 • проводити аналіз відмінка і проведених ветеринарних заходів.
 • оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
 • скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми;

Щоденний оперативний облік, забезпечить:

 • формування та підготовку первинних документів;
 • управління рухом тварин;
 • управління виробничими запасами і випуском продукції;
 • проведення зоотехнічних заходів;
 • контроль дотримання технології.

Функціональні можливості

«Селекція в тваринництві. Свинарство для України »складається з наступних підсистем:

 • Підсистема кількісно-вагового обліку поголів’я;
 • Підсистема обліку репродуктивного циклу;
 • Підсистема племінного обліку;
 • Підсистема обліку кормів;
 • Підсистема ветеринарного обліку
 • Підсистема вивантаження даних за стандартом EDI (Electronic Data Interchange).

Підсистема кількісно-вагового обліку поголів’я дозволяє реалізувати кількісний і ваговій облік поголів’я в розрізі груп тварин і забезпечує:

 • індивідуальний і груповий облік тварин;
 • облік руху тварин;
 • аналіз даних з вибуття тварин;
 • формування регламентованих звітів;
 • аналіз даних про кількість тварин в розрізі груп і ферм.

Підсистема обліку репродуктивного циклу реалізує облік і контроль подій виробничого циклу (осіменіння-опорос-відбирання) і забезпечує:

 • облік подій виробничого циклу;
 • облік результату непродуктивного запліднення;
 • контроль коректності даних, що вводяться по виробничим циклом;
 • аналіз вікової структури стада;
 • аналіз продуктивності тварин;
 • формування зводу плодючості тварин;
 • формування карток свиноматок і кнурів.

Підсистема племінного обліку дозволяє розраховувати племінну цінність тварин на підставі значень показників, одержуваних при відборі, оцінці та реєстрації результатів виробничого циклу, і забезпечує:

 • підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу;
 • відбір ремонтного молодняку;
 • аналіз успадкованого якісних показників;
 • оцінку стада за критеріями;
 • розрахунок показників успадкованого по свиноматкам і хрякам;
 • бонітування племінного стада.

Підсистема ветеринарія і корми дозволяє вести облік по руху та списання матеріалів і забезпечує:

 • списання ветеринарних препаратів не тільки по конкретним технологічним групам і тваринам, але і списання загальної кількості препаратів по статево-віковими групами;
 • списання речовин, які не пов’язані з лікуванням або вакцинацією;
 • списання кормів за нормативами і / або фактичними витратами;
 • реєстрацію ветеринарних заходів;
 • аналіз залишків на складах;
 • аналіз витрат матеріалів на тварин;
 • планувати проведення ветеринарних заходів і потреба у ветеринарних препаратах.

«Селекція в тваринництві. Свинарство для України »легко адаптується під різні технології і особливості ведення обліку в господарствах і не має обмежень за масштабами поголів’я.

Рішення дозволяє вести облік на кількох фермах окремо з подальшим об’єднанням всієї облікової інформації в одну базу для аналізу роботи організації в цілому; надає експертам і спеціалістам з тваринництва потужний інструмент для ефективного ведення обліку, а саме:

 • отримання оперативної та достовірної інформації про стан стада;
 • формування регламентних звітів (ПБАСГ-6, ПБАСГ-9, ПБАСГ-11, ПБАСГ-13 і т.д.);
 • формування актуальних даних по розподілу кормів і ветеринарних препаратів;
 • формування інформації про бонітування стада, про значимість показників оцінки тварини;
 • відстеження подій виробничого циклу;
 • інформації про роботу окремих співробітників і господарства в цілому;
 • аналізу даних про рух тварин в розрізі груп і ферм, причин вибракування і падежу;
 • планування роботи господарства на основі отриманих даних.

Мобільний додаток

Розроблено модуль інтеграції конфігурації «Селекція в тваринництві. Свинарство для України »з мобільними додатками.

Використання мобільного додатка має ряд переваг:

 • дозволяє збільшити ефективність роботи співробітників за рахунок зниження трудових витрат;
 • дозволяє уникнути помилкових дій і упущень у веденні обліку за рахунок введення інформації в базу в момент здійснення операції;
 • дозволяє прискорити роботу персоналу;
 • значно зменшиться ймовірність виникнення помилок через людський фактор — відпадає необхідність повторного введення в систему одних і тих же даних.

Модуль встановлюється на будь-який пристрій з операційною системою Android або iOS, тому даний пристрій можна безпосередньо використовувати в корпусах свинокомплексу для вносити даних співробітниками (оператори, осеменатора, зоотехніки) на місцях.

Цей додаток дозволяє:

 • здійснювати віддалене внесення даних з репродуктивного циклу (запліднення — опорос — відбирання) в основну інформаційну базу:
 • здійснювати віддалене формування звітів для перегляду такої інформації:
  • розташування тварин і їх стан;
  • дані про виробничих циклах свиноматок;
  • списки тварин на проведення УЗД, списки тварин на опорос і інші актуальні дані про свиноматках: групи, до якої вона належить (перевіряється свиноматка, основна свиноматка або ремонтна свинка), поточний стан свиноматки (умовно-Супоросная, Супоросная, важко-Супоросная, підсисні, неодружена).

порядок ліцензування

Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, має захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для рішень «Селекція в тваринництві. Свинарство для України »здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5, 10, 20 робочих місць), в разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання в серверному варіанті.

Заміна типу захисту для прикладного рішення «Селекція в тваринництві. Свинарство для України »не передбачена.

Сервісне обслуговування

Підтримка зареєстрованих користувачів програмних продуктів «Селекція в тваринництві. Свинарство для України »здійснюється Лінією консультацій при наявності договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «Селекція в тваринництві. Свинарство для України »: електронна пошта selek.pig@gmail.com .
 • отримання оновлень платформи і прикладних рішень публікуються на сайті https://portal.1c.eu ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу https://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.