ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

Рішення призначене для фахівців з організації ремонтів та обслуговування промислового обладнання, а також для всіх підрозділів, що мають якийсь стосунок до управління активами, ремонтам і обслуговуванню.

Програмний продукт «ТоіР Управління ремонтами і обслуговування устаткування» містить ряд можливостей, що дозволяють підвищити ефективність роботи різних служб підприємств і надає:

 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу : широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами підприємства для підвищення конкурентоспроможності, забезпечується «прозорість» виробничих активів;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва : інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках;
 • працівникам ремонтних служб : можливість використання продуктів як основи для управління роботами — ведеться архів всієї нормативної і технічної документації, розраховуються графіки ППР, виписуються наряди на ремонтні роботи, ведеться облік ремонтних робіт;
 • працівникам облікових служб підприємства : кошти для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

Рішення може використовуватися як на окремих підприємствах, так і в виробничих холдингах для забезпечення уніфікації виробничого і регламентованого обліку ремонтів.

Функціональні можливості

Ведення списку обладнання

Для ведення списку обладнання в системі передбачений ієрархічний довідник «Об’єкти ремонту». Глибина і структура дерева довільна. Зазвичай відбивається виробничо-технологічна структура підприємства, до одиниць обладнання, що вимагає планування та обліку ремонтов.Об’екти ремонту та обслуговування — це елементи дерева. Кожен елемент представлений інформацією про паспортні дані конкретного об’єкта ремонту. </ P>

Довідники системи

В системі ведуться такі довідники:

 • Види дефектів : призначений для зберігання списку можливих видів дефектів використовуваного на підприємстві обладнання. За допомогою довідника можна провести додаткову класифікацію однотипних видів дефектів різних об’єктів ремонту;
 • Види графіків робіт : містить перелік всіх графіків роботи підприємства і зберігає в собі інформацію про обсяги робочого часу по днях і / або змінах. Параметри графіка задаються в Помічнику заповнення графіка, який дозволяє задати загальні параметри, і на підставі цих параметрів автоматично заповнити графік роботи на черговий рік. Графік можна заповнити по одному із запропонованих шаблонів або виконати налаштування вручну;
 • Ремонтні групи об’єктів ремонту: Ремонтна група — це група об’єктів ремонту з однаковими нормативними ТО і ремонтами. Ремонтні групи призначені для спрощення введення інформації про нормативні ремонти по кожному об’єкту ремонту і для мінімізації розміру бази даних системи. Кожна ремонтна група об’єднує в собі нормативні ТО і ремонти для списку однотипних об’єктів ремонту. Об’єкт ремонту може входити тільки в будь-яку одну ремонтну групу. Для завдання нормативного ремонту в ремонтній групі необхідно встановити відповідність між видом ремонту, технологічною операцією (з нормативами) і способом планування цього ремонту. Після заповнення списку нормативних ТО і ремонтів необхідно в закладці «Склад ремонтної групи» форми введення / коригування ремонтної групи заповнити список однотипних об’єктів ремонту,для яких зазначені ТО і ремонти є нормативними;
 • Технологічні карти ремонтів : при введенні технологічної карти ремонту вказується перелік технологічних операцій. Невід’ємними реквізитами кожної технологічної операції є матеріально-технічне забезпечення та забезпечення трудовими ресурсами, а також РД та Інструкції, що регламентують даний ремонт.
 • Паспорт обладнання : Для кожного об’єкта ремонту можна вказати наступні основні паспортні дані: завод виробник, дата випуску, номер паспорта, заводський номер, технологічний номер, інвентарний номер.
 • Об’єкт ремонту : для кожного об’єкта ремонту в системі передбачена можливість зберігання інформації про всі виконані ремонти. Задаються технічні характеристики об’єкта ремонту, передбачена можливість ведення обліку значень контрольованих показників обладнання, а також журналу напрацювання устаткування. Для кожного обладнання підписом уповноваженого працівника в систему вносяться значення напрацювання. Кількість видів напрацювання для кожного об’єкта не обмежена.

планування ремонтів

Для ведення графіків ППР призначений список графіків ППР. При введенні графіка ППР в системі необхідно вказати наступні основні дані:

 • дату складання графіка;
 • період, на який необхідно скласти графік;
 • організацію, для якої складається графік;
 • підрозділ, для якого складається графік;
 • список об’єктів ремонту, для яких необхідно скласти графік;
 • перелік видів ТО і ремонтів для кожного об’єкта ремонту, які необхідно включити в графік.

Для зручності користувача в системі реалізована можливість автоматичного підбору групи об’єктів ремонту.

Оперативне планування ремонтних робіт в системі здійснюється у вигляді ремонтних заявок, в які можна включати тільки необхідні матеріали і операції, затверджені в специфікаціях і технологічних картах. При створенні заявок автоматично визначаються планові витрати, а при обліку ходу виконання ремонтів матеріали і трудовитрати списуються на конкретний ремонт.

Заявка може бути ініційована одним з наступних подій:

 • Виявлений дефект устаткування — в цьому випадку буде сформована заявка на позаплановий ремонт.
 • Наступ дати планового ремонту за графіком ППР — в цьому випадку буде сформована заявка на плановий ремонт.

На підставі сформованих заявок на ремонт формуються наряди на виконання ремонтних робіт. Наряд видається виконавцям (робітникові, бригаді) до початку роботи. Наряд заповнюється автоматично на підставі інформації, зазначеної в заявці, і містить наступну інформацію:

 • перелік ремонтів і їх технологічних операцій;
 • строки виконання робіт;
 • перелік ремонтного персоналу і його кваліфікації;
 • розцінки;
 • форми оплати.

Облік виконаних робіт в системі здійснюється шляхом формування актів виконаних робіт. Акт виконаних робіт формується на підставі наряду. Після введення і проведення акту виконаних робіт витрати МТО і трудовитрати можуть бути списані.

 • Обслуговування обладнання : Під перевіркою камери розуміються роботи, що проводяться без зупинки обладнання, роботи, що виконуються експлуатаційним персоналом. Зазвичай це роботи, включені в ТО 0, ведення журналу оглядів обладнання, занесення показання лічильників.
 • Облік оглядів обладнання : В системі передбачена можливість автоматичного складання планів оглядів. Всі виявлені при оглядах дефекти: несправності в роботі устаткування, відхилення від нормального стану обладнання, в тому числі не потребують негайної зупинки для їх усунення, повинні бути зафіксовані експлуатаційним персоналом в Журналі дефектів.
 • Розрахунок потреби в МТО : Для визначення потреби в запасних частинах, матеріалах і інструментах на необхідний період в системі повинні бути сформовані графіки ППР на цей період. На підставі інформації про плановані нормативних ТО і ремонтах система автоматично розраховує потребу в запасних частинах, матеріалах і інструментах. Інформація про потреби в МТО виводиться в звіті «План МТО».
 • Метрологія : обслуговування засобів вимірювальної техніки: Всі роботи по ремонтам і повірки засобів вимірювання відображаються в системі аналогічно описаним ремонтів. Для ведення обліку значень контрольованих показників обладнання призначений документ «Облік контрольованих показників».
 • Формування бюджету на ремонти і технічне обслуговування : У системі передбачена можливість формування бюджетів на ТО і ремонти і обліку витрат. Суми витрат виводяться в звіті «Прямі витрати на виконання ремонтів».
 • Контроль витрат МТО : Для контролю витрат на МТО призначений звіт «План-фактний аналіз витрат МТО».
 • Контроль трудовитрат : Для контролю витрат на трудові ресурси призначений звіт «План-фактний аналіз трудовитрат».
 • Планування персоналу : Інформація про планову потребу в персоналі виводиться в звіті «Планова зайнятість співробітників для ремонтних робіт». При роботі системи в складі «УПП» доступні всі можливості управління персоналом.

Інформація для бухгалтерії

 • Зв’язок з урахуванням основних засобів: При роботі системи в складі «УПП», якщо об’єкт ремонту є основним засобом, необхідно вказати це в системі для можливості обліку основних засобів.
 • Інтеграція з бухгалтерією: В систему бухгалтерського обліку передаються документи для відображення факту ремонту в бухгалтерському обліку.

придбання

Для придбання програми необхідно звернутися до партнерів, які беруть участь в проекті  Центри компетенції по ERP- рішенням . 

порядок ліцензування

Відповідно до ліцензійної угоди, даний продукт може використовуватися на одному робочому місці в один момент часу. Для розширення кількості робочих місць користувачам «ТоіР Управління ремонтами і обслуговування устаткування» необхідно придбати потрібну кількість додаткових ліцензій на конфігурацію «ТоіР Управління ремонтами і обслуговування устаткування» та окремо на платформу «1С: Підприємство». Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер.

Сервісне обслуговування

Для продукту «ТоіР Управління ремонтами і обслуговування устаткування», як і для інших продуктів «1С: Підприємство» версії ПРОФ передбачено сервісне обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активованим сервісом ІТС Галузевий 1-й категорії.

Детальніше про склад і умови підписок можна прочитати на сторінках ІТС та ІТС Галузевий .

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою:
  • Контакти служби підтримки по «1С: Підприємство» для України: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта hotline@1c.ua .
  • Контакти служби підтримки по «ТоіР Управління ремонтами і обслуговування устаткування»: електронна пошта helptoir@desnol.ru .
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С: Підприємство», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів  https://portal.1c.eu/ ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу http://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС та на сервіс ІТС Галузевий.

порівняння версій

Функціональність, критерійТОіРТОіР 2 КОРП
Облік обладнання і нормативів ремонту
Відображення переміщення, вибуття обладнання, облік гарантійних зобов’язань виробника 
Автоматично формуються ієрархії об’єктів ремонту 
Облік показників експлуатації
Автоматизація ремонтів за станом 
Планування технічного обслуговування і ремонтів
Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням жорстких ремонтних циклів 
Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням зупиночних ремонтів 
Управління нарядами і роботами
Управління нарядами і роботами з урахуванням небезпечних операцій, роботи підвищеної небезпеки 
Настроюються бізнес-процеси 
система сповіщеннячастково
Базова звітність з аналізу ефективності ТОіР
Аналіз показників ефективності ТОіР з урахуванням KPI, можливість розширення переліку показників 
Інтеграція з «Документообіг»частково