ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП

Продукт «ТоіР Управління ремонт та обслуговування обладнання 2 КОРП» призначений для організації системи управління ремонтами і обслуговуванням устаткування на підприємствах різних галузей, в т.ч. з урахуванням вимог стандарту ISO 55000 з управління активами. Рішення відноситься до класу EAM-систем (Enterprise Asset Management — управління основними фондами та активами підприємства).

Рішення призначене для співробітників наступних підрозділів:

 • Служба головного механіка.
 • Служба головного енергетика.
 • КВП.
 • Служба метрології.
 • Відділ матеріально технічного забезпечення (постачання).
 • Бухгалтерія.
 • АСУ ТП.

Основні бізнес-процеси, автоматизує з використанням «ТоіР Управління ремонт та обслуговування обладнання 2 КОРП»:

 • Облік обладнання і нормативів: збір та підтримка в актуальному стані інформації про обладнання підприємства, його характеристиках, нормативах ремонту і ТО, а також її надання іншим процесам ТОіР.
 • Облік показників експлуатації для збору, зберігання і аналізу відомостей про технічний стан устаткування під час його експлуатації.
 • Планування технічного обслуговування і ремонтів: забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, підтримання нормативного рівня його технічного стану і працездатності.
 • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів: забезпечення потреби підприємств в запасних частинах (агрегатах, вузлах і деталях), матеріали, інструменти та обладнання.
 • Управління персоналом: визначення чисельності необхідного ремонтного та експлуатаційного персоналу, задіяного у виконанні ТО і ремонтів.
 • Управління нарядами і роботами: формування та облік виконання нарядів на ремонтні роботи, при необхідності формування нарядів-допусків до них, а також контроль ступеня виконання ремонтних робіт і облік виконаних ТО і ремонтів.
 • Управління документацією: консолідація і зберігання електронного архіву документів (креслень, схем та ін.) Надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних в роботі з документами та історії ремонтів обладнання.
 • Аналіз ефективності використання активів підприємства і формування звітності різної цільової спрямованості.

Функціональні можливості

Облік обладнання і нормативів

 • Ведення списку обладнання.
 • Облік переміщень обладнання.
 • Класифікація обладнання.
 • Ведення класифікатора нормативних ТО і ремонтів.
 • Ведення технологічних карт ремонтів.

Ведення списку обладнання

Фундаментом усієї системи управління ТО і ремонтами є початкове створення бази об’єктів ремонту і подальше підтримання її в актуальному стані.

Основні технічні дані обладнання, відомості про його місцезнаходження, відомості про проведення планових і аварійних ремонтів включаються в картку обладнання. Регулярне ведення записів в картках дає можливість оцінювати технічний стан обладнання, обгрунтовано і точно визначати річну потребу в змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

Важливою частиною опису обслуговується і ремонтується, систем будівель і споруд, засобів КВП є багаторівневі класифікатори обладнання. Наявність загальноприйнятних класифікації в системі дозволяє структурувати однорідну інформацію про обладнання, проводити типізацію, швидко шукати потрібні групи обладнання і нормативів.

В системі реалізована можливість автоматичного створення ієрархічного списку обладнання по заданому реквізиту об’єкта ремонту.

Класифікатор нормативних ТО і ремонтів містить повну інформацію про всі можливі ремонтах і ТО, заданих для типів, моделей і груп обладнання на підприємстві. Цей класифікатор включають в себе інформацію про технологічних картах ТО і ремонтів. Реалізована можливість ведення класифікаторів як для фіксованих ремонтних циклів, так і для послідовних ланцюжків пов’язаних ремонтів.

Технологічна карта ТО і ремонту містить перелік елементарних технологічних операцій ТО і ремонту з зазначенням для кожної операції нормативних витрат МТО і трудовитрат. Система підтримує Версіонування технологічних карт.

Реалізована можливість відображення операцій прийняття до обліку та списання обладнання.

Облік показників експлуатації

 • Облік оглядів обладнання.
 • Облік контрольованих показників.
 • Ведення журналу дефектів.
 • Облік напрацювання.
 • Облік станів обладнання.

Облік станів обладнання

Експлуатаційний (експлуатаційно-ремонтний) персонал проводить огляди закріпленого за ним обладнання при прийомі і здачі змін.

Всі виявлені при оглядах дефекти: несправності в роботі устаткування, відхилення від нормального стану обладнання, в тому числі не потребують негайної зупинки для їх усунення, фіксуються в системі в Журналі дефектів.

Окремо необхідно виділити технічні огляди устаткування. Вони є окремим випадком регламентованого ТО, плануються поряд з ремонтами.

В процесі оглядів обладнання вимірюються і заносяться в систему значення контрольованих показників. При досягненні значень показників критичних величин персонал формує повідомлення про необхідність ремонту. В системі реалізована можливість настройки автоматичної розсилки повідомлень відповідальним особам і автоматичного введення документів про виявлені дефекти при досягненні значеннями показників критичних величин.

Ведення історії показань вимірювальних приладів дозволяє відстежувати поточний стан обладнання.

Залежно від виробничої значимості обладнання, впливу його відмов на безпеку персоналу і стабільність виробничих і технологічних процесів ремонтні впливи можуть реалізуватися у вигляді ремонту з напрацювання, ремонту за технічним станом, або у вигляді їх поєднання. В системі можна планувати ремонти по всім перерахованим вище стратегій. Фактично ремонт більшої частини обладнання неминуче заснований на поєднанні (в різних пропорціях) регламентованого ремонту і ремонту з напрацювання.

Напрацювання обладнання може бути виражена в машино-годинах, кілометрах пробігу, кубометрах вийнятої породи, літрах і ін. Напрацювання обладнання фіксується в системі в Журналі напрацювання.

В системі реалізована можливість ведення обліку перебування обладнання в різних станах: в ремонті, консервації, аварійному просте. На підставі даних, зареєстрованих в системі, можна оперативно отримувати інформацію про простоях обладнання за заданий період, розраховувати показники ефективності використання обладнання.

Планування технічного обслуговування і ремонтів

 • Формування планів-графіків ППР обладнання.
 • Формування заявок на проведення ремонтів.
 • Планування потреби в запасних частинах, матеріалах і інструментах.
 • Планування потреби в трудових ресурсах.
 • Формування бюджетів на ремонти.

Формування планів-графіків ППР обладнання

Базовою метою формування планів-графіків ППР обладнання служить забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, тобто підтримка нормативного рівня його технічного стану і працездатності.

На підставі базової мети формуються конкретні цільові орієнтири і показники, обгрунтовуються і вирішуються найважливіші завдання по ТО і ремонту устаткування:

 • формування перспективних, річних і місячних планів ремонтних робіт;
 • розробка основних напрямків і пріоритетів;
 • визначення потреби в видах і обсягах робіт по кожному об’єкту;
 • визначення основних джерел ресурсозабезпечення і шляхів залучення необхідних ресурсів.

Річні плани-графіки ППР обладнання складаються в системі механіками підрозділів, які попередньо погоджують їх з іншими службами підприємства. У річні плани-графіки ППР включається все обладнання, яке підлягає ремонту в планованому році, а також регламентованому ТО. На підставі річних планів-графіків ППР за допомогою спеціальних документів коригувань можна сформувати річні, місячні і тижневі план-графіки ППР. При їх формуванні в системі враховуються фактичні дані по об’єктах ремонту, занесеним в систему.

На підставі планів-графіків ППР в системі формуються кошториси ремонту (заявки на ремонт), які є операційними документами з планування ремонтних робіт.

Потреба в запасних частинах, матеріалах і інструментах в системі формується зі складу технологічних операцій нормативних ТО і ремонтів в складі планів-графіків ППР.

Відповідно до виконуваних функцій визначається чисельність ремонтного персоналу. Загальна кількість ремонтних робітників, необхідне для виконання майбутнього ремонту, визначається в системі кількістю підлягає ремонту обладнання, трудомісткістю ремонту кожної одиниці обладнання, тривалістю ремонту і прийнятим режимом проведення ремонтних робіт на підприємстві (кількість змін, їх тривалість).

Для формування бюджету на певний період повинні бути сформовані графіки ППР на цей період. На підставі інформації про плановані нормативних ТО і ремонтах розраховуються суми перспективних витрат.

Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів

 • Ведення первинного обліку МТО.
 • Контроль незнижуваного залишку.
 • Перерахунок планових витрат.
 • Формування та контроль виконання замовлень на внутрішнє споживання.
 • Контроль витрат МТО.

Контроль витрат МТО

Ведення первинного обліку МТО в рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку номенклатури МТО, використовуваного при виконанні ТО і ремонтів.

В системі реалізована можливість завдання незнижуваного залишку — мінімальна кількість МТО, яке завжди необхідно мати на складі на випадок виникнення надзвичайних ситуацій: аварій, поломок, що вимагають виконання позапланового ремонту, та ін. Незнижуваний залишок МТО може бути списаний тільки при виникненні аварійної ситуації.

Для можливості змін в планах ремонту на певний період в системі реалізована можливість коригування планових витрат МТО.

На підставі потреби в матеріалах в системі складаються заявки (замовлення на внутрішнє споживання) на її забезпечення, які підлягають подальшій обробці в відділі матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства.

На підставі замовлення на внутрішнє споживання позиції номенклатури можуть бути зарезервовані з поточного залишку на складах або розміщені в замовленнях постачальникам.

Для контролю витрат МТО порівнюються планові і фактичні показники витрат номенклатури в кількісному і грошовому вираженні. Планові показники в системі формуються на підставі графіків ППР на необхідний період, а також сформованих на їх підставі і на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.

Управління персоналом

 • Визначення необхідних компетенцій.
 • Формування списку працівників.
 • Контроль трудовитрат.

контроль трудовитрат

Для забезпечення постійної працездатності обладнання на підприємстві в системі реалізовані інструменти для регулювання чисельності ремонтного персоналу.

Визначення необхідних компетенцій в рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку кваліфікацій, необхідних при виконанні ТО і ремонтів.

Після визначення переліку необхідних для виконання ТО і ремонтів кваліфікацій необхідно призначити відповідність між кваліфікаціями і співробітниками, які виконують ТО і ремонти.

При плануванні трудовитрат необхідну кількість ремонтних робітників, необхідних для виконання тих чи інших операцій, порівнюється з кількістю, що є на підприємстві. За результатами цього аналізу можуть бути прийняті рішення по управлінню чисельністю персоналу, ефективністю його роботи.

Для контролю трудовитрат в системі реалізована можливість порівняння планових і фактичних витрат в кількісному і грошовому вираженні. Планові показники формуються на підставі графіків ППР, а також сформованих на їх підставі і на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту, на необхідний період. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.

Управління нарядами і роботами

 • Реєстрація та обробка позапланових заявок на ремонти.
 • Формування та контроль нарядів на виконання ремонтних робіт.
 • Підготовка наряд-допусків.
 • Облік виконаних робіт.

Облік виконаних робіт

Метою управління нарядами і роботами є формування і облік виконання нарядів на ремонтні роботи, при необхідності формування нарядів-допусків до них, а також облік виконаних ремонтних робіт.

На підставі сформованих заявок на ремонт в системі можна сформувати наряди на виконання ремонтних робіт.

Заходи щодо забезпечення безпечного ведення ремонтних робіт визначаються і оформляються безпосередньо перед початком ремонту у вигляді видачі дозволу, яке представляє собою наряд-допуск на проведення вогневих, газонебезпечних та ін. Робіт відповідно до діючих інструкцій.

Завершення робіт по ремонту оформляється актом виконаних робіт.

управління документацією

 • Зберігання історичних даних про ремонти обладнання.
 • Ведення бази даних текстових і графічних документів.

Зберігання історичних даних про ремонти обладнання

Мета управління документацією — надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних в роботі з документами та історії ремонтів обладнання.

Відомості про проведення планових і аварійних ремонтів записуються в системі в хронологічному порядку в картці обладнання. Регулярне ведення записів в картках дає можливість оцінювати технічний стан основного обладнання, обгрунтовано і точно визначати річну потребу в змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

У системі передбачена можливість ведення бази даних текстових і графічних документів. База даних документів дозволяє здійснювати наступні дії:

 • введення, коригування та відображення текстових і графічних документів (включаючи таблиці, схеми, креслення та фотографії);
 • прив’язка документів до одиниць обладнання.

У системі є можливість налаштування інтеграції в системою «Документообіг».

Аналіз ефективності і формування звітності

 • Формування звітності за показниками ефективності.
 • Формування іншої звітності.

Формування звітності за показниками ефективності

Для аналізу ефективності управління активами в системі можна використовувати такі звіти:

 • План-фактний аналіз ППР.
 • План-фактний аналіз витрат.
 • Витрати номенклатури.

Крім того, в залежності від виконуваних функцій співробітник може сформувати різні звіти:

 • Список обладнання.
 • Напрацювання обладнання.
 • Контрольовані показники.
 • Застій обладнання.
 • План МТО, трудовитрат і інструментів.
 • План-факт виконання ремонтів підрядниками та інші.

В системі реалізована можливість налаштування регламентних завдань для розсилки звітів відповідальних осіб. Можливе використання різних налаштувань звітів при формуванні розсилаються звітів різних відповідальним.

придбання

Для придбання програми необхідно звернутися до партнерів, які беруть участь в проекті  Центри компетенції по ERP-рішень . 

порядок ліцензування

Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, має захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Відповідно до ліцензійної угоди, даний продукт може використовуватися на одному робочому місці в один момент часу. Для розширення кількості робочих місць користувачам «ТоіР Управління ремонт та обслуговування обладнання 2 КОРП» необхідно придбати потрібну кількість додаткових ліцензій на конфігурацію «ТоіР Управління ремонт та обслуговування обладнання 2 КОРП» і окремо на платформу «1С: Підприємство». Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер.

Сервісне обслуговування

Для продукту «ТоіР Управління ремонт та обслуговування обладнання 2 КОРП», як і для інших продуктів «1С: Підприємство» версії ПРОФ передбачено сервісне обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активованим сервісом ІТС Галузевий 3-й категорії.

Детальніше про склад і умови підписок можна прочитати на сторінках ІТС та ІТС Галузевий .

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою:
  • Контакти служби підтримки по «1С: Підприємство» для України: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта hotline@1c.ua .
  • Контакти служби підтримки по «ТоіР Управління ремонт та обслуговування обладнання 2 КОРП»: електронна пошта helptoir@desnol.ru .
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С: Підприємство», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів  https://portal.1c.eu/ ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу http://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС та на сервіс ІТС Галузевий.

порівняння версій

Функціональність, критерійТОіРТОіР 2 КОРП
Облік обладнання і нормативів ремонту
Відображення переміщення, вибуття обладнання, облік гарантійних зобов’язань виробника
Автоматично формуються ієрархії об’єктів ремонту
Облік показників експлуатації
Автоматизація ремонтів за станом
Планування технічного обслуговування і ремонтів
Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням жорстких ремонтних циклів
Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням зупиночних ремонтів
Управління нарядами і роботами
Управління нарядами і роботами з урахуванням небезпечних операцій, роботи підвищеної небезпеки
Настроюються бізнес-процеси
система сповіщеннячастково
Базова звітність з аналізу ефективності ТОіР
Аналіз показників ефективності ТОіР з урахуванням KPI, можливість розширення переліку показників
Інтеграція з «Документообіг»частково