Управління сільськогосподарським підприємством для України

Рішення враховує галузеву специфіку сільськогосподарських підприємств України і дозволяє здійснювати планування сільгоспдіяльності в рослинництві, виробничий облік сільгоспробіт і послуг, ВРХ, облік на свинокомплексі (груповий і індивідуальний) облік роботи автотранспорту.

Рішення «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» розроблено на базі програми «Управління виробничим підпріємством для України» і містить всю функціональність цього продукту (див. Докладніше Управління виробничим підприємством для України ).

«Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» дозволяє: 

 • оперативно аналізувати прямі витрати в розрізі полів, культур, видів робіт, дані про поточну і прогнозної завантаження сільськогосподарської техніки та структурі витрат на її обслуговування; 
 • побудувати оптимальний бізнес-план, заснований на декількох варіантах розрахунку сівозміни, виробничого циклу тварин і схем фінансування; 
 • оперативно аналізувати дані про наявність поголів’я тварин за їх видами і статево-віковими групами для виявлення потреб в кормах;
 • оперативно, на поточний момент часу, оцінювати і аналізувати структуру собівартості вирощування культур або тварин;
 • автоматично розподіляти загальновиробничі витрати кожен місяць згідно бази розподілу;
 • витрати допоміжних виробництв накопичувати протягом року і розподіляти в кінці виробничого циклу на собівартість виробленої сільгосппродукції.

Функціональні можливості

Підсистеми програми «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України»:

 • Планування сільгоспдіяльності в рослинництві;
 • Оптимізація розміщення культур;
 • Виробничий облік сільгосп робіт і послуг;
 • Облік розрахунків по оренді земельних паїв;
 • Виробничий облік ВРХ (груповий, індивідуальний);
 • Планування діяльності свинокомплексу;
 • Виробничий облік на свинокомплексі (груповий, індивідуальний);
 • Кредитний портфель (облік майна в заставу);
 • Типові підсистеми конфігурації «Управління виробничим підпріємством для України».

Інструментарій рішення дозволяє фінансовому директору отримати інформацію про прибутковість в розрізі культур, полів, тварин, ферм і т. Д.

Ідеологія обліку і розподілу витрат «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України»

 • Прямі витрати в момент виникнення відносяться на культуру, продукцію тваринництва.
 • Загальновиробничі витрати розподіляються щомісяця.
 • Витрати допоміжних виробництв накопичуються протягом року і розподіляються в кінці виробничого циклу.
Звіт «Відомість по обліку витрат»

Підсистема «Планування сільгоспдіяльності в рослинництві» забезпечує ефективне використання земель і виробничих ресурсів.

 • планування «що, якщо?» — вихід на хлібофуражного баланс, план продажів і прогнозний баланс для альтернативних планів розміщення культур; 
 • докладний планування прямих і непрямих витрат рослинництва;
 • складання оптимальних технологічних карт полів;
 • аналіз коефіцієнта забезпеченості технікою;
 • формування прогнозного бюджету доходів і витрат.

Автоматично формуються руху за бюджетними операціями, що дозволяє виконувати:

 • фінансовий аналіз прогнозного балансу;
 • формування аналітичних звітів по бюджетах; 
 • план-фактний аналіз даних.

Автоматичні звіти підсистеми планування в рослинництві:

1. Технологічні карти полів: 

 • структура посівних площ;
 • звіт за технологічним пакету;
 • універсальний звіт за технологічними картами.

2. Послуги сторонніх організацій:

 • звіт по послугах сторонніх організацій;
 • звіт по комунальних послугах;
 • план з експлуатаційного обслуговування автотранспорту і сільгосптехніки.

3. План продажів:

 • план продажів продукції рослинництва;
 • хлібофуражного баланс.

4. Звід витрат і собівартості:

 • калькуляція собівартості допоміжних виробництв;
 • зведений звіт по доходах і видатках;
 • калькуляція собівартості продукції;
 • універсальний звіт за собівартістю центрів витрат.

Підсистема «Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур» призначена для аналізу стану грунтів полів, визначення найбільш прийнятних для вирощування на кожному полі сільськогосподарських культур в планованому році, розрахунку потреби в мінеральних і органічних добривах.

 • формування грунтово-агроекологічних обмежень по вибору культури в умовах конкретного поля;
 • агроекологічна оптимізація розміщення с / г культур на полях;
 • формування агроекологічного паспорта поля, ведення та аналіз книги історії полів;
 • адаптація базових агротехнологій до умов конкретного поля;
 • оцінка потенційної врожайності с / г культур на конкретному полі.

Підсистема «Виробничий облік сільгосп робіт і послуг» дозволяє вести оперативний облік рослинництва (польових ремонтних робот, автотранспорту, виробництва на току), забезпечує своєчасне отримання звітних даних.

При формуванні подорожніх листів, з попередньої путівки, автоматично переносяться залишки палива в баках і показання спідометра автомобілів. При закриття подорожнього листа програма реєструє час в наряді, пробіг з вантажем і без вантажу, вага перевезеного вантажу, вантажообіг, кількість поїздок і операцій, нарахування з / п за результатами роботи, можливість переливу палива з бака в бак, витрата палива.

На підставі даних підсистеми «Виробничий облік сільгосп робіт і послуг» програма дозволяє формувати різноманітні аналітичні звіти:

 • звіт про виконані роботи автотранспорту;
 • облік ПММ сельгостехнікі; — Звіт по завантаженню автотранспорту;
 • реєстр прийому зерна вагарем;
 • реєстр зважування вантажів і інші.

Підсистема «Облік розрахунків по оренді земельних паїв» дозволяє здійснювати нарахування та виплату по оренді земельних паїв.

 • ведення інформації по пайовикам;
 • реєстрація договорів;
 • нарахування, виплата паю з можливістю натуроплати.
 • утримання ПДФО.
 • інструмент ефективного використання виробничих ресурсів і кормів.

Підсистеми виробничий облік ВРХ (груповий індивідуальний)

 • облік продукції тваринництва (надій молока, витрата молока, оприбуткування гною, виробництво м’яса);
 • руху тварин (надходження, переміщення, переведення, вибракування, вибуття, забій, падіж);
 • запліднення / отелення, зоотехнічні заходи (осіменіння, тест на тільність, запуск, отелення, зважування, лікування);
 • облік витрати кормів (надходження, зважування, переміщення, витрата).

Набір аналітичних звітів дозволяє аналізувати основні показники ефективності роботи ферм. Використання реалізованих аналітичних звітів дозволить отримати дані для оптимізації процесу молочного тваринництва і досягнення максимального виходу молока на кормову одиницю. Система дозволяє планувати зобов’язання за нарядами молока і прийому тваринного ваги, аналізувати виконані зобов’язання.

Основні звіти для аналізу та ефективності роботи ферм:

 • наявність тварин на місця утримання;
 • продаж тварин (груповий облік ВРХ);
 • відмінок (продуктивного стада, молодняку);
 • переклад на відгодівлю;
 • розрахунок визначення приросту тваринної маси (ПБСГ-11);
 • продуктивні тварини, залишені на фермі;
 • звіт по руху худоби (форми ПБАСГ 12, 13, 14);
 • журнал реєстрації осіменіння кормів і телиць (ПБАСГ 15);
 • розрахунок визначення приросту живої маси;
 • звіт по продукції;
 • відомість по руху молока;
 • виробництво і реалізація молока;
 • розшифровка реалізації молока на молзавод;
 • показники роботи молочних ферм;
 • виробництво м’яса;
 • звіти по кормах;
 • рух кормів;
 • відомість витрати кормів.

Підсистема «Планування діяльності свинокомплексу» призначена для формування планових виробничих показників діяльності свинарського комплексу, план-фактного аналізу цих показників і отримання керівниками і спеціалістами інформації для прийняття управлінських рішень.

 • планування виробничих показників по тваринах на кожному етапі виробничого процесу;
 • планування показників реалізації;
 • планування показників собівартості;
 • планування потреби в кормах;
 • планування потреби в інгредієнтах для виробництва кормів;
 • аналіз і зіставлення запланованих і фактичних значень виробничих показників, отриманих за різні періоди і на різних фермах.

Дані показники дозволяють сформувати оптимальний план розвитку свинокомплексу.

Результати моделювання автоматично переносяться в підсистему бюджетування.

Підсистема «Виробничий облік на свинокомплексі (груповий індивідуальний)»  — інструмент комплексного обліку і контролю операцій свинарських ферм, ферм-репродукторів, відгодівельних господарств. Підсистеми дозволяють відображати в реальному часі цикл виробництва. Зі звітів можна побачити, які операції потрібно провести найближчим часом, виділити тварин, які вимагають зараз пильної уваги.

Звіти по тваринах на відгодівлі: 

 • наявність тварин на відгодівлі;
 • звіт про переведення на відгодівлю;
 • тварини на відгодівлі;
 • розрахунок визначення приросту живої маси;
 • продаж тварин з відгодівлі;
 • падіж тварин на відгодівлі;
 • тварини на дорости;

Звіти по репродуктивним свиноматкам:

 • є свиноматок;
 • звіт про куплені свиноматках;
 • прогнозування полювання свиноматок;
 • свинки для запліднення;
 • огляд даних по циклу;
 • карта свиноматки;
 • оповіщення по термінах тестування запліднених свиноматок;
 • звіт про заплідненні;
 • звіт по повтору;
 • звіт про свиноматках, запліднених більш ніж одним кнуром в циклі;
 • аналіз точності тестування на супоросность
 • звіт за опитуванням
 • відмінок просять до відбирання
 • свиноматки до відбирання

Звіти по хрякам:

 • звіт про наявність кнурів;
 • відмінок кнурів;
 • вибракування кнурів на продаж;
 • кнури, залишені для виробництва;
 • звіт про продуктивність кнурів.

Аналітичні звіти по фермам, тваринам і кормів:

 • щоденний звіт по фермі;
 • звіт про наявні тварин;
 • структура стада;
 • звіт з купівлі кормів;
 • рух худоби;
 • щорічне врахування наявних тварин;
 • щомісячний звіт по фермі;
 • статистичний звіт по свиноматкам.

Підсистема «Кредитний портфель (облік майна в заставу)»

Ведення інформації по заставному забезпеченню:

 • Передача в заставу ТМЦ;
 • формування акту перевірки наявності ТМЦ;
 • формування зведеної відомості ТМЦ на конкретну дату;
 • передача в заставу основних засобів;
 • формування акту перевірки наявності ОС;
 • формування зведеної відомості ОС на конкретну дату.
 • реєстрація кредитних договорів і контроль процесу їх виконання
 • реєстрація кредитного договору та додаткових угод до нього; підрахунок залишку кредиторської заборгованості на дату; 
 • розрахунок штрафів за прострочення виплат основного боргу;
 • формування графіка виплат штрафів за прострочення погашення основного боргу за договорами;
 • розрахунок суми відсотків за договорами;
 • формування графіка сплати відсотків за договорами;
 • розрахунок суми штрафу за несплату відсотків за договорами на конкретну дату;
 • формування графіка виплат штрафів за прострочення виплат відсотків за договорами;
 • автоматичне закриття договорів;
 • аналіз структури позикових коштів.

Крім перерахованого вище функціоналу сільгосп підсистем, продукт включає повну функціональність «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України»:

 • фінанси;
 • персонал, включаючи розрахунок заробітної плати;
 • співвідношеннями з покупцями і постачальниками;
 • продажу;
 • закупівлі;
 • склад (запаси);
 • виробництво;
 • основні засоби та планування ремонтів;
 • підготовка звітності за міжнародними стандартами.

придбання

Поширення і впровадження програмних продуктів «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» ведеться тільки членами Всеукраїнської громадської організації «Спілка автоматізаторів бізнесу» (САБ) (див. Докладніше http://unionba.com.ua/ ), які мають статус «Центр ERP» або «Кандидат в центри ERP».

Для придбання продукту «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» користувачеві необхідно заповнити, підписати і подати заявку члену САБ за єдиною формою (бланк заявки можна завантажити тут ).

Продукт «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу »не є самостійним. Він може бути придбаний тільки за умови, що організація раніше придбала продукт «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» і оформила договір ІТС. Для придбання продукту «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу »використовується окрема форма заявки на поставку (бланк заявки можна завантажити тут ).

порядок ліцензування

Програмні продукти «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, мають захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для продуктів «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5, 10 , 20, 50 або 100 робочих місць), в разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання в серверному варіанті.

Заміна типу захисту для продуктів «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» не передбачена.

Звертаємо увагу! Програмний продукт «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу »дозволяє використовувати прикладне рішення« Управління Сільськогосподарським підпріємством для України »в локальній мережі зазначеного в реєстраційній картці юридичної особи або філії. Клієнтські ліцензії і ліцензії на сервер, необхідні для роботи програмного продукту, в поставку товару не входять і купуються окремо.

Сервісне обслуговування

Підтримка зареєстрованих користувачів програмних продуктів «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України» здійснюється Лінією консультацій при наявності договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «Управління Сільськогосподарським підпріємством для України»: телефон +38 (044) 490-94-64, електронна пошта hline@conto.com.ua .
 • отримання оновлень платформи і прикладних рішень публікуються на сайті https://portal.1c.eu ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу https://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.