Управління виробничим підприємством для України

«Управління виробничим підпріємством для України» — унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP (Eterprise Resource Plaig — управління і планування ресурсів підприємства).

Функціональні можливості

Забезпечення ефективності управління

Автоматизація бізнес-процесів і фінансової діяльності підвищує ефективність управління підприємством, покращує умови проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної привабливості компанії. «Управління виробничим підпріємством для України» дозволяє побудувати систему інформаційно-аналітичної, методичної та інструментальної підтримки керівництва підприємства в досягненні поставлених цілей. Основна увага приділяється ключовим бізнес-процесів, автоматизація яких дає відчутний фінансовий результат:

 • моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства (KPI);
 • управління фінансами, в тому числі:
 • бюджетування;
 • формування консолідованої звітності;
 • управління грошовими коштами;
 • управління взаєморозрахунками;
 • бухгалтерський і податковий облік;
 • облік по МСФО (IFRS);
 • управління виробничими ресурсами (MRP II), в тому числі:
 • управління даними про вироби;
 • планування виробництва;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • управління запасами і складами;
 • управління закупівлями;
 • управління продажами і ціноутворення;
 • управління відносинами з клієнтами (CRM);
 • Управління необоротними активами (EAM);
 • управління персоналом (HRM) і розрахунок заробітної плати.

«Управління виробничим підпріємством для України» надає:

 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, — широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, — інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках;
 • працівникам облікових служб підприємства — засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства (KPI)

Спеціалізований інструмент «Монітор ефективності» дозволяє:

 • оперативно оцінювати ключові показники діяльності, «охопити весь бізнес одним поглядом»;
 • своєчасно виявляти відхилення від плану, негативну динаміку, точки росту;
 • розшифровувати показники з деталізацією до окремих господарських операцій (drill down).

«Монітор ефективності» включає комплект попередньо налаштованих показників ефективності, який може бути доповнений відповідно до потреб і завданнями конкретного підприємства або керівника. Можливе налаштування різних варіантів звіту за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії.

Веб-клієнт «1С: Підприємство» дозволяє використовувати «Монітор ефективності» не тільки в офісі, а й у відрядженні і навіть на відпочинку — керівник може безперервно тримати руку на пульсі бізнесу.

«Управління виробничим підпріємством для України» забезпечує єдиний підхід до оцінки фінансових результатів фактичної діяльності підприємства ( «погляд у минуле») та аналізу ефективності прийнятих рішень на підставі запланованих даних ( «оцінка майбутнього»). Показники, що описують структуру коштів і джерел фінансування підприємства, його операційну діяльність, відображаються в звітах:

 • Звіт про прибутки і збитки;
 • Аналіз оборотності активів та пасивів;
 • Аналіз прибутковості та рентабельності фінансово-господарської діяльності;
 • Аналіз ефективності використання капіталу.

Управління фінансами

Для управління фінансовими ресурсами компанії складається сукупність узгоджених між собою фінансових планів:

 • бюджет руху грошових коштів (БРГК);
 • бюджет доходів і витрат (БДР);
 • прогнозний баланс;
 • оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства.

«Управління виробничим підпріємством для України» підтримує регулярні процедури фінансового управління:

 • планування та моделювання різних варіантів бюджетів;
 • збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів;
 • контроль лімітуються показників бюджетів;
 • аналіз і оцінка прогнозного і поточного фінансового стану підприємства.

Вбудовані аналітичні функції дозволяють отримувати необхідну інформацію в масштабах всієї компанії. Створюються умови для внутрішнього контролю та аудиту, формується прозора фінансове середовище. Можлива інтеграція «Управління виробничим підпріємством для України» з рішенням «Консолідація» для побудови комплексної системи фінансового управління холдингів і промислових груп.
Управління грошовими коштами
Управління грошовими коштами підприємства включає:

 • оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів;
 • облік фактичного руху грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах.

Сукупність планованих грошових надходжень і заявок на витрачання формує оперативний фінансовий план — платіжний календар. При складанні автоматично перевіряється його здійсненність — достатність запасів грошових коштів в місцях їх зберігання (на банківських рахунках і в касах підприємства).

В системі реалізовані:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрація планованих надходжень і витрат;
 • резервування коштів під майбутні платежі;
 • розміщення потреби в грошових коштах в очікуваних надходженнях;
 • контроль над здійснюваними платежами;
 • формування необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами «клієнт-банк»;
 • можливість рознесення суми платіжного документа по декількох договорах або угодах.

Взаєморозрахунки з контрагентами
У рамках управління взаєморозрахунками виконуються:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за угодами, на замовлення, за окремими господарськими операціями);
 • робота з комісіонерами і комітентами;
 • розрахунки в будь-яких валютах;
 • контроль дебіторської заборгованості по сумі та кількості днів заборгованості;
 • аналіз поточного стану та історії зміни по прогнозованою і фактичної заборгованості:
 • прогнозована заборгованість виникає при відображенні в системі подій, що реалізують управлінські рішення (замовлення на поставку або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів і т.д.);
 • фактична заборгованість пов’язана з операціями взаєморозрахунків і моментами переходу прав власності.

Облік за національними та міжнародними стандартами

Бухгалтерський облік
Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності відповідно до законодавства України.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення:

 • операцій по банку і касі;
 • обліку основних засобів і нематеріальних активів;
 • обліку матеріалів, товарів, продукції;
 • обліку витрат і розрахунок собівартості;
 • валютних операцій;
 • розрахунків з організаціями;
 • розрахунків з підзвітними особами;
 • розрахунків з персоналом по оплаті праці;
 • розрахунків з бюджетом.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі, що дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою. Регламентований облік ведеться окремо для кожної організації, що входить в підприємство, на підставі єдиного національного Плану рахунків.

Форми первинних документів, бухгалтерська і податкова звітність вчасно оновлюються, оперативно відображаючи всі суттєві зміни законодавства.

Для контролю процедури закриття місяця і координації взаємодії відповідальних осіб, що виконують регламентні операції, призначений спеціальний інструмент, який використовує механізм платформи «Бізнес-процеси». Передбачені наступні можливості:

 • настройка складу регламентних операцій по закриттю місяця;
 • настройка складу регламентних документів, які повинні вводитися для регламентної операції;
 • призначення відповідальних за регламентну операцію;
 • перегляд стану процедури закриття місяця: виконані, поточні і невиконані регламентні операції;
 • скасування вже виконаних регламентних операцій.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт. Сервіс FREDO Звіт надає наступні можливості:

 • шифрування і підпису документів електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • формування та подача регламентованої звітності в різні державні органи, в тому числі, через «Єдине вікно»;
 • перевірка заповнення документа (за допомогою вбудованих камеральних перевірок), друк або збереження документа на електронних носіях;
 • дистанційна (за наявності Інтернет) відправка звітів до контролюючих органів та отримання квитанцій про доставку звітів за призначенням;
 • реєстрація податкових документів в ЄРПН, перевірка реєстрації податкових документів в ЄРПН, отримання зареєстрованих податкових документів з ЄРПН;
 • обмін податковими документами між контрагентами;
 • отримання довідки про стан рахунку ПДВ;
 • пакетна обробка документів.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс FREDO Звіт.

Тісна інтеграція сервісу FREDO Звіт з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу FREDO Звіт в програмі.
Податковий облік
У конфігурації реалізований автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок і ін.) Відповідно до поточних вимоги Податкового кодексу України. Ведеться облік податкових різниць. Формується податкова декларація з податку на прибуток.

Автоматично визначається сума оподатковуваної бази ( «першої події») для обліку з ПДВ. Формуються і реєструються всі необхідні податкові документи, ведеться Реєстр податкових накладних. Контролюється використання в оподатковуваних ПДВ операціях запасів, при придбанні яких нарахований податковий кредит. При використанні в неоподатковуваних ПДВ операціях реєструється умовний продаж.

Ведеться облік єдиного податку для підприємств та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. Господарські операції платників єдиного податку реєструються в Книзі обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично. Для заповнення представлені форми декларацій по іншим податкам і формам статистичної звітності.
Облік за міжнародними стандартами
Представлені в «Управління виробничим підпріємством для України» механізми обліку за міжнародними стандартами включають налаштовується користувачем окремий План рахунків і забезпечують:

 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які можуть гнучко настроюватися користувачем;
 • паралельне ведення обліку за національними та міжнародними стандартами по тих дільницях, де стандарти допускають істотні відмінності в класифікації та оцінки активів і витрат;
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в «ручному» режимі.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • мінімізувати трудомісткість ведення обліку по МСФЗ за рахунок використання даних бухгалтерського обліку;
 • проводити зіставлення даних національного бухгалтерського обліку і обліку по МСФО, полегшуючи звірку даних перед підготовкою звітності по МСФО.

Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до іншими зарубіжними стандартами, в тому числі US GAAP.

Планування та прогнозування

Використання «Управління виробничим підпріємством для України» забезпечує узгоджену роботу різних служб компанії для побудови і виконання взаємопов’язаних планів продажів, виробництва і закупівель:

 • плани продажів, виробництва і закупівель формуються в вартісному і / або натуральному вираженні;
 • необхідний вид плану (продажів, виробництва або закупівель, як укрупнений, так і уточнений) можна отримати з планів іншого виду;
 • використовується сценарний підхід формування планів;
 • створення різних моделей і варіантів планів в аналізованому періоді дозволяє відобразити альтернативні варіанти розвитку економічної ситуації і вибрати оптимальне рішення;
 • підтримується процес планування «від досягнутого»;
 • фінансові результати планування можуть бути проаналізовані в ході бюджетування шляхом складання прогнозного балансу;
 • оперативно одержувані фактичні облікові дані використовуються для план-фактного аналізу відхилень.

Зручні засоби для прискорення процедури планування представлені в спеціалізованому інструменті «Помічник планування».

Управління виробництвом

Управління даними про вироби
«Управління виробничим підпріємством для України» дозволяє організувати єдину базу нормативно-довідкової інформації для планування виробництва і обліку випуску готової продукції, що включає всі необхідні відомості:

 • номенклатура;
 •  специфікації номенклатури;
 • технологічні операції;
 • технологічні карти виробництва;
 • робочі центри;
 • графіки роботи.

Специфікації номенклатури визначають склад матеріальних витрат на виготовлення продукції. Для кожної комплектуючої, що входить в специфікацію, може бути вказана розрахункова або фіксована величина її споживання (норматив). У специфікаціях передбачені:

 • автоподбор комплектуючих і їх характеристик за значеннями властивостей характеристики вихідного вироби;
 • визначення витрат комплектуючих в залежності від параметрів випуску;
 • освіту зворотних відходів в результаті випуску вироби;
 • використання аналогів матеріалів;
 • створення версій специфікацій.

Спеціальний інструмент «Конструктор специфікацій» дозволяє спростити і зробити більш наочними процеси складання і аналізу специфікацій. Процес виготовлення виробу описується в технологічній карті виробництва, що визначає склад і послідовність виконання технологічних операцій на робочих центрах. Для кожної технологічної операції задається нормативний час виконання і розцінка для розрахунку відрядної оплати праці працівників.
Формування укрупненого плану виробництва
Укрупнений план виробництва будується на основі плану продажів і / або уточнених планів виробництва, визначаючи обсяг виробництва в розрізі номенклатурних груп. В процесі розробки можливість втілення планів кожного рівня перевіряється з урахуванням доступності ключових ресурсів. Розроблені плани контролюються в декількох розрізах:

 • по проектам;
 • по підрозділах і менеджерах;
 • по номенклатурних групах або окремими номенклатурними позиціями.

Планування потреби в ресурсах передбачає:

 • формування таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) ресурсів;
 • облік доступності ключових ресурсів.

Управління обслуговуванням і ремонтами обладнання
В «Управління виробничим підпріємством для України» підтримується управління діяльністю з технічного обслуговування і ремонтів обладнання. Передбачені наступні види технічного обслуговування: огляди, профілактичне обслуговування, профілактичні ремонти, регламентні роботи. Можна проаналізувати відомості про фактичний стан обладнання, зіставити з даними нормативної бази та виявити позиції обладнання, за якими відповідно до нормативів потрібний ремонт. Можливо автоматичне планування обслуговування. Призначені ремонти визначають доступність потужностей при виробничому плануванні.
Позмінне планування виробництва
Попередній календарний план виробництва будується на підставі планів продажів і виробництва, замовлень покупців, позапланових випусків (внутрішніх замовлень). За даними календарного плану виробництва формується позмінний план виробництва.

Позмінне планування забезпечує:

 • планування з урахуванням доступності виробничих потужностей;
 • формування детального плану-графіка виробництва і технологічних операцій з урахуванням часу транспортування між складами і підрозділами;
 • формування графіка завантаження виробничих потужностей (діаграма Ганта) і потреби виробництва в сировині і комплектуючих;
 • генерацію змінно-добових завдань.

Результати планування складають основу для контролю і аналізу відхилень при виконанні виробничих операцій.
Виробництво і випуск продукції
На підставі даних фактичного виконання технологічних операцій і випуску виробів для порівняння з плановими даними та прийняття до обліку в інформаційній системі відображаються:

 • незавершене виробництво (напрацювання);
 • випуск напівфабрикатів і продукції за зміну;
 • кількість матеріалів, витрачений протягом зміни і / або на конкретний випуск;
 • технологічні параметри виробництва;
 • зменшення або збільшення витрат, оприбутковані на склад з виробництва;
 • розподіл прямих витрат на випуск продукції: матеріальні витрати і зменшення або збільшення витрат — в кількісному вираженні, технологічні операції та інші витрати — у вартісному вираженні;
 • реалізація послуг виробничого характеру зовнішнім замовникам;
 • надання послуг (виконання робіт) для власного споживання.

Облік витрат і розрахунок собівартості
Фактичні виробничі і невиробничі витрати підприємства враховуються в необхідних розрізах (підрозділ, стаття витрат, номенклатурна група, замовлення і т.д.) в вартісному і натуральному вимірі, додатково ведеться:

 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • облік браку у виробництві і на складах;
 • облік переробки давальницької сировини;
 • облік робіт стороннього переробника.

Інструменти розрахунку собівартості дозволяють:

 • отримати попередню сумову оцінку собівартості випуску протягом звітного періоду;
 • використовувати різні способи розподілу витрат;
 • виконати розрахунок фактичної собівартості випуску продукції в кінці звітного періоду;
 • вести облік витрат і розрахунок собівартості по ітераційної моделі або з використанням розширеної аналітики;
 • аналізувати структуру собівартості випуску.

Розрахунок собівартості виконується для цілей управлінського і регламентованого обліку.

Управління запасами і складами

В єдиному комплексі реалізується управління рухом матеріальних потоків, контроль над матеріальними активами підприємства, управління складськими запасами. «Управління виробничим підпріємством для України» забезпечує:

 • визначення структури запасів;
 • формування облікових параметрів кожної номенклатурної позиції (кілька одиниць виміру, характеристики, серії і т.д.);
 • деталізацію розташування матеріалів і товару на складі по місцях зберігання
 • формування повної вартості придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), включаючи облік ВМД і транспортних витрат;
 • ведення окремого обліку:
 • власних матеріалів;
 • товарів, прийнятих і переданих на реалізацію;
 • матеріалів, прийнятих від давальця і ​​переданих переробнику;
 • поворотної тари;
 • резервування товарно-матеріальних цінностей під виробничі замовлення і замовлення покупців;
 • комплектацію матеріалів на складі;
 • реалізацію на сторону, списання у виробництво сировини і матеріалів з урахуванням термінів придатності і сертифікатів;
 • використання спеціалізованого обладнання: сканерів штрих-кодів, терміналів збору даних, електронних ваг, технології RFID (Radio Frequency Identificatio- радіочастотна ідентифікація) і т.п .;
 • інвентаризацію залишків товарно-матеріальних цінностей;
 • застосування ордерної схеми руху товарно-матеріальних цінностей.

Управління продажами

Стабільність положення підприємства на ринку багато в чому визначає організація системи продажів. Для управління продажами до складу «Управління виробничим підпріємством для України» включені кошти планування і контролю продажів, інструменти роботи з замовленнями покупців. Функціональні можливості рішення:

 • підтримка оптових продажів продукції і товарів зі складу і під замовлення;
 • резервування товарів на складах і розміщення замовлень покупців у замовленнях постачальникам і виробничі замовлення;
 • отримання інформації про хід виконання замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві і ході їх виконання;
 • реалізація цінової політики відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку:
 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів і постачальників;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;
 • використання накопичувальних знижок за дисконтними картками;
 • контроль за дотриманням співробітниками встановленої цінової політики;
 • організація комісійної і роздрібної торгівлі.

управління закупівлями

Стабільне постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень покупців в заплановані терміни без перевищення планової собівартості вимагають чіткої організації закупівельної діяльності. Інструментами «Управління виробничим підпріємством для України» забезпечується:

 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах і матеріалах;
 • планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • складання графіків поставок і графіків платежів;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності (історія поставок, критерії терміновості виконання замовлень, умови доставки);
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальника.

Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Важливим аспектом діяльності підприємства є побудова довгострокових стабільних відносин з постачальниками і покупцями. Концепція CRM (Customer Relationship Management — управління відносинами з клієнтами) передбачає гармонійне поєднання уніфікованого підходу до зберігання даних про клієнтів з формуванням індивідуального ставлення до кожного клієнта.

«Управління виробничим підпріємством для України» дозволяє:

 • зберігати повну контактну інформацію по контрагентах і їх співробітникам, історію взаємодії з ними;
 • автоматично оповіщати співробітників про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і угод;
 • реєструвати інформацію про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів, що поставляються;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ) — аналізу автоматично розділяє клієнтів:

 • на класи в залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (В-клас), низької важливості (С-клас);
 • по статусах: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • по регулярності закупівель: стабільні (Х-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).
 • Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

Засоби роботи з електронною поштою в складі «Менеджера контактів» інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв’язку з іншими бізнес-процесами підприємства. «Менеджер контактів» надає співробітнику інформацію про заплановані події та дозволяє контролювати поточний стан виконуваних замовлень.

Керівництво комерційної служби може оцінити і порівняти роботу менеджерів, відповідальних за продажі і роботу з клієнтами, з цілого ряду показників:

 • за обсягом продажів і принесеного прибутку;
 • за коефіцієнтом утримання покупців;
 • за кількістю виконаних замовлень;
 • за кількістю контактів з покупцем;
 • за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією.

Управління персоналом (HRM) і розрахунок заробітної плати

Кваліфіковані, ініціативні й лояльні співробітники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства. Представлена ​​в «Управління виробничим підпріємством для України» функціональність спрямована на організацію ефективної кадрової політики підприємства (HRM — HumaResource Management — управління персоналом), вона дозволяє:

 • планувати потребу в персоналі;
 • вирішувати завдання забезпечення бізнесу кадрами: підбір, анкетування, атестація;
 • вести кадровий облік і аналізувати кадровий склад;
 • зберігати особисті дані про кандидатів і співробітників як про фізичних осіб;
 • укладати і вести трудові договори з кожним співробітником організації;
 • планувати зайнятість співробітників;
 • формувати графік відпусток;
 • вести табель обліку робочого часу;
 • контролювати професійне навчання співробітників;
 • аналізувати рівень і причини плинності кадрів;
 • управляти фінансовою мотивацією співробітників з використанням ключових показників діяльності (KPI) як окремого співробітника, так і підприємства в цілому;
 • отримувати різноманітні форми звітності.

«Управління виробничим підпріємством для України» дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом. Реалізовано основні форми оплати праці: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок); почасово-преміальна; відрядна; відрядно-преміальна. Формуються документи на виплату зарплати. Підтримується перерахування зарплати на карткові рахунки працівників. Результати розрахунку заробітної плати відображаються з необхідним ступенем деталізації: розрахунок управлінської зарплати — в управлінському обліку; розрахунок регламентованої зарплати — в регламентованому обліку.

Побудова територіально-розподілених систем

На рівні платформи «1С: Підприємство» реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу конфігурації з територіально-рознесеними базами даних, об’єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру. Це дає можливість будувати на основі «Управління виробничим підпріємством для України» рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину «в цілому» з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

придбання

Для придбання програми необхідно звернутися до партнерів, які беруть участь в проекті  Центри компетенції по ERP-рішень .

Порядок ліцензування

 
Відповідно до ліцензійної угоди, даний продукт може використовуватися на одному робочому місці в один момент часу. Для збільшення кількості робочих місць в межах однієї локальної мережі (одного магазину) призначені клієнтські ліцензії «1С: Підприємство». Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер «1С: Підприємство».

Сервісне обслуговування

 
Для продукту «Управління виробничим підпріємством для України», як і для інших продуктів «1С: Підприємство» версії ПРОФ передбачено сервісне обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців (схема 8 + 4). Вартість ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8 + 4 становить 5800,00 грн.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С: Підприємство», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів  https://portal.1c.eu/ ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу  http://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.